Kick Buttowski in Disney

Lyrics Kick Buttowski in Disney

Kick Buttowski
Kick Buttowski

Kick, Kick, Kick, Kick, Kick,
Kick Buttowski... Owski
Kick, Kick Buttowski, Kick, Kick

Kick, Kick Buttowski
Kick, Kick, Kick, Kick
Kick, Kick,
Kick Buttowski,
Kick Buttowski.

incorrect video?