Rin's Song For Sesshoumaru in Inuyasha

Lyrics Rin's Song For Sesshoumaru in Inuyasha

Rin's Song For Sesshoumaru
Rin's Song For Sesshoumaru

Nama no naka
Mori no naka
Kaze no naka
Yume no naka
Sesshoumaru-sama doko ni iru
Jakken-sama wo shita naete
(Sesshoumaru: Rin.
Rin: Mm? Ah! Sesshoumaru-sama!
Sesshoumaru: Ikuzo.
Rin: Hai!)
Watashi wa hitori de machimashou
Sesshoumaru-sama omodori wo

incorrect video?